Нашата последна средба…почивај во мир, драг колега!
Актерот е мртов, да живее актерот!